Ѕј—“џ > 
 
 
Қазақстан –еспубликасының ∆ер кодекс≥
 
∆ер учаскес≥н немесе жер учаскес≥н жалдау құқығын сату
жөн≥ндег≥ сауда-саттықты (конкурстарды, аукциондарды), оның
≥ш≥нде электрондық түрде ұйымдастыру және өтк≥зу қағидалары
 
∆еке тұрғын үй құрылысы үшiн жер учаскелерiне
құқық беру қағидалары
 
јуыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскес≥н
беру бойынша өтк≥з≥лет≥н конкурс туралы хабарландырулар